Geetha Govinda Maha Kavyam [composer-shri jayadeva kavi]


Dhyanaslokas
[Set to Ragams -Aanandabhairavi, Bilahari,Kanada,Sahana,Atana and Madyamavathi]Ashtapadi - 1
 
[Ragam-Sourashtram]


Ashtapadi - 2
 
[Ragam-Bhairavi]Ashtapadi -3 
 [Ragam-Vasantha]Ashtapadi - 4
 [Ragam-Panthuvarali]Ashtapadi - 5
[Ragam - Thodi]


Ashtapadi - 6
[Ragam-Kamboji]
Ashtapadi - 7
[Ragam-Boopalam]

Ashtapadi - 8
[Ragam-Kanada]

Ashtapadi -  9
 [Ragam-Bilahari]

Ashtapadi - 10
 [Ragam-Aanandabharavi]

Ashtapadi - 11
 [Ragam-Kedaragowlam]


Ashtapadi - 12
 [Ragam-Shankarabharanam]
Ashtapadi - 13
 [Ragams-Ahiri, Neelambari]

Ashtapadi - 14
 [Ragam-Saaranga]

Ashtapadi - 15
 [Ragam-Saveri]

Ashtapadi - 16
 [Ragam-Punnagavarali]

Ashtapadi - 17
 [Ragam-Aarabi]

Ashtapadi -18

[Ragam-Yadhukula kamboji]

Ashtapadi-19
 [Ragam-Mukhari]

Ashtapadi-20
 [Ragam-Kalyani]

Ashtapadi-21
[Ragam-Asaaveri]

Ashtapadi-22
[Ragam-Madyamavathi]

Ashtapadi-23
[Ragam-Nadanamakriya]

Ashtapadi-24
[Ragam-Surutti]